banner1

2.3L UZSPACE Tritan BPA mugt uly hereketlendiriji ýarym gallon suw çüýşesi saman bilen

 

Ady: 2.3L Halfarym gallon plastik Tritan suw çüýşesi

Haryt belgisi: 6065

Reňki: Gyzyl, Gara, Siýan, Gök, Gyrmyzy, Greenaşyl

Göwrümi: 2.3L

Material: Tritan

ABŞ-dan Eastman (100% BPA mugt)

Temperatura: -10 ~ 90 ℃

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa suw çüýşesi: Önümli suw çüýşesi üçin iň möhümi, sagdynlygy üpjün etmekdir.Bu uly ýarym gallon suw çüýşesi, 100% BPA MUGT we TOXIN MUGT, doly howpsuz we sagdyn premium iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar.Ekologiýa taýdan arassa gaýtadan ulanylýan “Tritan Copolyester” bir gezek ulanylýan plastik çüýşeler bilen deňeşdirilende hapalanmagy azaldýar!Diňe siziň üçin sagdyn bolman, eýsem adam we tebigy gurşawy hem goraýar!

Göçme sport suw çüýşesi: 1. Döwrebaplaşdyrylan çüýşäniň tutawajy, el şekiline ajaýyp laýyk bolmagy üçin adamlaşdyrylan dizaýn, saklamak has aňsat we süýşmez.Şeýle hem ony dürli ýagdaýlarda götermegi ýitiriň.2. Dik el ýüpi bilen enjamlaşdyrylan suw çüýşesi göterilende egilmez.Göçürilende güýç has-da aňsat bolýar.

UZSPACE Tritan BPA Free Big5
UZSPACE Tritan BPA Free Big3

Üýtgeşik çybyk we saman bilen suw küýzeleri: Täsin çybyk we saman ulanyp, suwy aňsatlyk bilen içip bilersiňiz.Agyr suw çüýşesini götermek, hatda içeniňizde tötänleýin dökmek zerurlygy ýok.Samanlary aýryp bolýar we arassalamak aňsat.Oturan, iş bilen meşgullanýan ýa-da işleýän adamlar üçin ajaýyp.

UZSPACE Tritan BPA Free Big2
UZSPACE Tritan BPA Free Big4

Höweslendiriji sitata we wagt belligi:Höweslendiriji sitata we wagt belligi bilen, suw çüýşesi günüň dowamynda ýeterlik suw içmäge höwesli bolmaga kömek eder.Aç-açan görnüşi bilen tapawutlanan, suwuň hakyky mukdaryny aňsat we anyk barlamaga kömek edýär.Islendik bedenterbiýe maksady üçin horlanmak, myşsalaryň köpelmegi, işdäňi dolandyrmak we umumy saglyk ýaly gyzykly we aňsat.

Köpugurly we göçme:Sport zalynda, praktikada, öňünden, türgenleşikde, bedenterbiýe, maşk, gezelenç, ýoga, ylgaw, welosiped sürmek, öýde we ofisde günüňizi yzygiderli saklamak üçin tutawaçly ýeterlik uly.Bu “Suw küýzesi” sport höwesjeňleri üçin ýapyk we açyk çärelere laýyk gelýär.

Uly “Gallon” -yň kuwwaty:Uly göwrümli 0,6 gallon / 73oz, alymlar üçin her gün adamlar üçin maslahat berilýän 8 stakan suwa deňdir, sizi ýygy-ýygydan doldurmazdan her gün ýeterlik suw içmäge mejbur edýär.Takyk kuwwatlyk şkalasy, suwuň hakyky mukdaryny aňsatlyk bilen barlamaga we durmuşyňyzy sagdynlaşdyrmaga kömek edýär.

Syzdyryjy we arassalamak aňsat:Silikon sypally bir gapak, ýokarky açyklyk bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa bir el bilen işlemäge, içgini içmek üçin çişirmäge mümkinçilik berýär.Silikon gazyk we çydamly nurbat gapagy bilen gurlan, syzdyryjy gapak çüýşäni berk möhürleýär, ony maşk etmek üçin dambel hökmünde ulanyp bilersiňiz.Agzyňy ýeterlik derejede arassalamak aňsat, ýa-da diňe Bişirilen soda we sirke bilen ýuwmaly.Bellik: Taşlamagyňyzy haýyş edýäris, gap-gaç ýuwmaň, gyzgyn suwuk ulanmak üçin ýaramly däl.

BPA mugt we ideal sowgat:Hil taýdan iýmitlenýän ekologiýa taýdan arassa gaýtadan ulanylýan tritan poliester plastmassadan ýasalan bu suw çüýşesi, 100% BPA & TOXIN MUGT, gündelik suw içmek üçin yssyz we sagdyn.Dürli janly reňkler bilen gelýär, söýgüliňiz üçin gidratly we sagdyn bolmaga kömek etmek üçin ideal

UZSPACE Tritan BPA Free Big1
UZSPACE Tritan BPA Free Big6

BPA MUGT WE HIMIKI SÖZLER ORA-DA ODUNLAR:Ekologiýa taýdan arassa, syzdyryjy subutnama, her sagat bellikli gaýtadan ulanylýan suw çüýşesi PETG plastmassasyndan ýasalýar.Plastichli plastiki tagamlardan we yslardan halas bolup, gaýtadan ulanylýan plastik çüýşäniň çydamlylygyndan we ulanylyşyndan lezzet alyň.

Üýtgeşik çüýşämiz, her gün içmek bilen suwuň gündelik peýdalaryny ýatladýan höweslendiriji sitatalar bilen has köp suw içmek isleýär, deriňizi, saçyňyzy, aňyňyzy we bedeniňizi iýmitlendirýärsiňiz.

BPA MUGT WE HIMIKI SÖZLER ORA-DA ODUNLAR: Ekologiýa taýdan arassa, syzdyryjy subutnama, sagat bellikleri bilen gaýtadan ulanylýan suw çüýşesi PETG plastmassasyndan ýasalýar.Plastichli plastiki tagamlardan we yslardan halas bolup, gaýtadan ulanylýan plastik çüýşäniň çydamlylygyndan we ulanylyşyndan lezzet alyň.

Iblis elmydama jikme-jiklikde.
UZSPACE ajaýyp suw çüýşesini almaga kömek etmek üçin her jikme-jikliklere üns berýär.

logo

Maglumatlary görkez

details show1
details show2
details show3
details show4
details show5
details show6
details show7
details show8
details show9
details show11
details show12
details show13
details show14
details show15
details show18

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň