Hil barlagy

Hil kärhananyň ösüşiniň esasyny düzýär, önümlerimiziň hiline nädip gözegçilik etmeli?

Control product quality11

Korporatiw pelsepe

Önümiň bütin ömründen hil gözegçiligini üpjün etmek üçin hiliň barlagy we okuw ulgamy bar.Kompaniýamyz önüm dizaýnynyň başyndan hil gözegçiliginiň esasy nokatlaryny anyk sanap geçdi.Meýilnamalaşdyrmakda öndürilen hil kemçiliklerini ýönekeýleşdirmek, ýok etmek we her baglanyşykdaky esasy tehnologiýalardaky hil meselelerine ünsi jemlemek we olary çözmegi dowam etdirmek üçin toplumy ýok ediň.

Control product quality1
Control product quality12

Kombinasiýa

Gözleg we barlag merkeziniň hil barlagy bölümi hil gözegçiliginiň ilkinji päsgelçiligidir we oňa tabynlykdaky laboratoriýa "ösüşdäki nol kemçilikleri" üpjün etmek üçin esasy bölümdir.Önümçilikdäki hil gözegçilik bölümi terminalymyzyň hilini barlamak üçin aýgytly bölümdir.Hil barlaghanasy önümiň aýlanyşyna ýa-da ýokdugyna kazydyr.Siteerdäki hil gözegçileri önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin doly gözden geçiriş serişdelerine eýerýärler.

Ösen enjamlar

Işçi öz işini gowy ýerine ýetirmek islese, ilki bilen gurallaryny ýitileşdirmeli.Bu köne hytaý nakyly.Soňky ýyllarda önümçilik enjamlarymyzyň döwrebaplaşdyrylmagy barha gowulaşýar.Tejribe, ýokary derejeli enjamlaryň ornaşdyrylmagynyň önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrandygyny we önümleriň öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrandygyny subut etdi.Diňe işçi güýjüne ýetip bolmaýar.2.0 hilini ýokarlandyrmak we hilini ýokarlandyrmak usuly hökmünde suratlandyrylyp bilner.

Control product quality7

Ösüş tapgyrynda kynçylyklary aýyryň

Gaty ýalpyldawuk ruh gözleg we ösüşe uly talaplary goýýar.UZSPACE adamlar ösüşdäki meseläni ýok etmegiň çykdajylary tygşytlamak, netijeliligi ýokarlandyrmak we hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin iň uly täsir ediji zatdygyna biragyzdan ynanýarlar.Şol sebäpden, bu döwürde hil ýaly birnäçe meseläni aradan aýyrmak üçin gözleg we gözleg wagtyny uzaltmak isleýäris.

Control product quality6
Control product quality9
Control product quality4
Control product quality3