Mysal alyň

Syýasat nusgasy

Size nusga bermäge şat.

Sample Policy

Mysal almagyň birnäçe usuly bar:

1. Amazon dükanymyzdan (ABŞ we Europeewropa) satyn alyň ýa-da şu ýere baglanyşyk.

2. “Aliexpress” zolagymyzdan satyn alyň.

3. Göni zawodymyzdan alyň, ýöne halkara iberiş çykdajylaryny tölemeli bolarsyňyz.


Logotipiňiz bilen bir nusga berip biljekdigimizden başga

Aşakda amal:

 • 01

  Nusga maglumatlary ýygnaň

  Müşderileriň talaplary üçin jikme-jiklikleri, şol sanda 1-nji elementi bilmeli.reňk, logo faýly we ş.m.

 • 02

  Dizaýn düzüň

  Soňra dizaýn toparymyz müşderini barlamak üçin dizaýn eder.

 • Mysal alyň

 • 03

  Mysal we ýasamak üçin töleg

  Dizaýn esasynda nusga tölegini alarys, nusga tölegini alanymyzdan soň ederis.

 • 04

  Önümçilik

  Dürli talaplara esaslanyp öndürmek üçin 7-14 gün töweregi wagt gerek bolar.

 • 05

  Barlamak

  Önümler gutaransoň, kemçilikli zatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlarys, soňra harytlary müşderä gowşurarys.