Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

ÖNÜMLER SORAGLARY

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Önümimiz eýýäm LFGB, FDA-dan geçdi we zawodymyz BSCI, ISO13485, ISO14000, Adidas audit we ş.m.

Tritan materialy ygtybarlymy?

“Tritan” materialy ABŞ Eastman kompaniýasy tarapyndan öndürilen plastmassanyň täze görnüşidir.Iýmit derejeli material we eýýäm FDA-dan geçdi.

Çüýşäni haýsy suwuklyk dolduryp biler?

Çüýşäni diňe sarp etmek üçin amatly suwuklyklar bilen dolduryň we çüýşäni fermentlenýän, gazlandyrylan içgiler, alkogol ýa-da kaustiki suwuklyklar bilen doldurmaň.

Bu çüýşe gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuzmy?

Arassa çüýşe gap-gaç ýuwýan maşyn üçin ygtybarly, ýöne aýazly çüýşe gap-gaç ýuwýan maşynda ulanyp bilmeýär.

Plastiki suw çüýşesine gyzgyn içgileri goýup bilerinmi?

Hawa, gyzgyn içgiler hem, sowuk içgiler hem plastik suw çüýşesine salmaly.Çüýşäniň ulanyp biljek temperaturasy -10 ~ 96 is.

Sargyt soraglary

Iň az sargyt mukdary barmy?

Yes, marka standart önümimiz üçin MOQ her modeliň reňkine 24pc.

Müşderileriň markasy üçin MOQ her model üçin reňk üçin 1000pc.

Mysal alyp bilerinmi?

Hawa, markamyz bilen mugt nusga berip bileris.Ippingük daşamak üçin diňe tölemeli.

Sitirlemäni nädip alyp bilerin?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.

Has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Köpçülikleýin önümçilik üçin näçe wagt gerek bolar?

Öňdebaryjy wagtymyz, dizaýny tassyklandan soň 30-35 gün.

Has köp kömek gerekmi?Bu ýerde biziň bilen habarlaşyň.